entrepreneurship
entrepreneurship
entrepreneurship
entrepreneurship

دپارتمان اشتغال و کارآفرینی شرکت
توسعه دهندگان سیستم ابتکار

در زمانی که ایجاد اشتغال در کشور عزیزمان ایران و کارآفرینی یک وظیفه شرعی برگردن ماست این شرکت با برگزاری دوره های رایگان مانند اینترنت و اشتغال، کارآفرینی و ارائه طرح های توجیهی اشتغال قدم در این جبهه نهاده و با قبول مسئولیت از سوی صاحبان مشاغل و با هماهنگی وزارت محترم کار و تعاون اجتماعی در جهت ایجاد بستر خود اشتغالی افراد جامعه با به وجود آوردن رسانه برخط اختصاصی بنیان ساماندهی اینترنتی متقاضی اشتغال (بساما) در این مسیر گام برداشته است.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag header invalid in Entity, line: 42 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag nav invalid in Entity, line: 60 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag nav invalid in Entity, line: 69 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag section invalid in Entity, line: 78 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag article invalid in Entity, line: 93 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag section invalid in Entity, line: 97 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): error parsing attribute name in Entity, line: 103 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): error parsing attribute name in Entity, line: 107 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): error parsing attribute name in Entity, line: 111 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): error parsing attribute name in Entity, line: 115 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): error parsing attribute name in Entity, line: 119 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): error parsing attribute name in Entity, line: 123 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): error parsing attribute name in Entity, line: 127 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): error parsing attribute name in Entity, line: 131 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): error parsing attribute name in Entity, line: 135 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): error parsing attribute name in Entity, line: 139 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): error parsing attribute name in Entity, line: 143 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): error parsing attribute name in Entity, line: 147 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): error parsing attribute name in Entity, line: 151 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): ID sideBar already defined in Entity, line: 161 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag section invalid in Entity, line: 161 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): error parsing attribute name in Entity, line: 165 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag section invalid in Entity, line: 426 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag aside invalid in Entity, line: 444 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag section invalid in Entity, line: 449 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): ID textLinkVipAd already defined in Entity, line: 468 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): ID textLinkVipAd already defined in Entity, line: 479 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): ID textLinkVipAd already defined in Entity, line: 490 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): ID textLinkVipAd already defined in Entity, line: 501 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): ID textLinkVipAd already defined in Entity, line: 512 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : section in Entity, line: 533 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : div in Entity, line: 534 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag section invalid in Entity, line: 536 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag footer invalid in Entity, line: 548 in /home/tedsa/public_html/tedsa/wp-content/themes/tedsatheme/page-templates/basama.php on line 95

آگهی های استخدام به تفکیک شهرها و استان ها