0
  • No products in the cart.
 

آيين نامه آموزشي تحصيلات تكميلي

آیین نامه آموزشی تحصیلات تکمیلی

آيين نامه آموزشي تحصيلات تكميلي

فصل اول
شرایط ورود و ثبت نام

شرایط ورود
ماده 1: دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته از طریق آزمون سراسری یا دوره های فراگیر و دانشجوی دکترای تخصصی از طریق دوره های فراگیر مطابق ضوابط و شرایط مندرج در بخش اول این آیین نامه پذیرفته می شود.

شرایط ثبت نام
ماده 2: دانشجوی پذیرفته شده موظف است در زمانی که توسط دانشگاه اعلام می شود برای ثبت نام و انتخاب واحد مراجعه کند . عدم مراجعه به موقع دانشجوی پذیرفته شده در دومین نیمسال تحصیلی برای ثبت نام ، منصرف از تحصیل محسوب می شود .

تبصره: پذیرفته شده ای که دلایل موجه برای عدم مراجعه جهت ثبت نام ارائه کند ، در صورت موجه شناخته شدن دلایل وی ، با مجوز کمیسیون موارد خاص دانشگاه ، می تواند ثبت نام کند .

ماده 3: دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی، در زمانی که دانشگاه اعلام می کند، برای انتخاب واحد به مرکز مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای ثبت نام بدون اطلاع کتبی به مرکز در هر نیمسال تحصیلی، در صورت عدم عذر موجه ، به منزله منصرف از تحصیل محسوب می شود .

تبصره1: اگر دانشجویی بعد از زمان ثبت نام مراجعه کند، رئیس مرکز با بررسی علت تاخیر و تشخیص موجه بودن آن ، مشروط بر آنکه مدت تاخیر حد اکثر تا یکماه باشد، می تواند مجوز ثبت نام دانشجو و انتخاب حد اکثر 9 واحد درسی را صادر کند .

تبصرا 2: دانشجو موظف است با دلایل مستند، عذر موجه خود را در خودداری از ثبت نام به طور مکتوب تا پایان نیمسال تحصیلی ……

جهت مطالعه کامل شرایط آیین نامه را دانلود نمایید

دانلود آیین نامه ..

 

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website