آزمون مهارت های هفت گانه رایانه ICDL

مدت زمان پاسخگویی
20 minutes
دفعات مجاز
3
سؤالات
10