آزمون مهارت های هفت گانه رایانه ICDL

مدت زمان پاسخگویی
25 minutes
دفعات مجاز
5
سؤالات
25