0
  • No products in the cart.
 

فروشگاه محصولات و خدمات

هلدینگ توسعه دهندگان | آموزش مجازی | اخذ ایزو | طراحی سایت > اخذ ایزو کیفیت واحد آموزش سازمانها ISO 10015

اخذ ایزو کیفیت واحد آموزش سازمانها ISO 10015

800,000تومان

Share:
توضیحات

توضیحات

استاندارد جهاني ايزو 10015 توسط كميته فني 176 ISO/TC مديريت و تضمين كيفيت و كميته فرعي SC3 تهيه شده است.نمایندگان 22 پيش‌نويس اصلي اين استاندارد را طراحي كردند كه به عنوان راهنمايي براي مجموعه فعاليت‌هاي آموزشي سازمان‌ها به كار برده مي‌شود.

اين ایزو راهكارهايي بوجود می آورد كه سازمان‌ها وکارمندان آنها را در زمينه مسئله های مربوط به آموزش کمک میکنند. هنگامی كه براي تفسير اشارات مربوط به مباحث آموزش درگروه استاندارد ايزو 9000 در زمينه تضمين كيفيت و مديريت كيفيت به راهنمايي نياز است، مي‌توان از استاندارد ايزو 10015 استفاده كرد.

اهداف سازمان براي بهبود مستمر كه دربرگيرنده عملكرد منابع انساني است، ممكن است تحت تاثير گروهي از عوامل خارجي از جمله فناوري، تغيير بازار،نوآوري، ملزومات و نيازهاي مشتريان و سهامداران ديگر قرار گيرد. چنين تغييراتي مي‌تواند سازمان را به تحليل نيازهاي مرتبط با مهارت خود وادار كند.

نقش اين استاندارد، تهيه راهنما براي سازمان‌ها برای شناسايي و تجزيه و تحليل نيازهاي آموزشي و طراحي و برنامه‌ريزي آموزش،ارزشيابي آموزش، تدارك براي آموزش، كنترل و بهبود فرايند و اثربخشي بيشتر است و هدف آن كمك به سازمان‌هااست تا آموزش خود را به يك سرمايه‌گذاري موثرتر تبديل كنند. آموزش يك فرايند چهار مرحله‌اي دارد. يك فرايند آموزش برنامه‌ريزي شده و سيستماتيك مي‌تواند سهم بسزايي در كمك به سازمان در جهت توسعه و بهبود توانايي‌هايش براي رسيدن به اهداف كيفي داشته باشد.

ﻛﺎرمندان سازمان هاباید در همه ی ﺳﻄﻮح آﻣﻮزش ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺑﻪ طوری ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت و خدمات ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ و در ﻳـﻚ ﺑﺎزار سریعا در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻪ در آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن داﻳﻤﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﺮآورده ﮔﺮدد.

راﻫﻨﻤﺎﻳﻴﻬــﺎي درج شده در اﻳــﻦ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد  ISO 10015، اﺟــﺮا، ﻧﮕﻬــﺪاري و ﺑﻬﺒــﻮد راﻫﺒﺮدﻫــﺎ و ﺳﻴــﺴﺘﻤﻬﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ را ﻛــﻪ ﺑــﺮ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و خدمات ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد. اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ پیاده سازی می باشد.

این ایزو همراه با گواهی داخلی ایزومستر ارایه می گردد.

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اخذ ایزو کیفیت واحد آموزش سازمانها ISO 10015”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *