0
  • No products in the cart.
 

آیین نامه بيمه ‏های دانشجویی

آیین نامه بیمه های دانشجویی

آیین نامه بيمه ‏های دانشجویی

دستورالعمل استفاده از بيمه‏هاي دانشجويي موضوع بند 8 صورتجلسه مورخ 2/10/79

هيأت امنا

مقدمه: در اجراي ماده 8 شانزدهمين صورتجلسه هيات امناي دانشگاه مورخ 20/10/1379 اين دستورالعمل تنظيم شده است.

ماده 1- دانشجويان دانشگاه كه داراي دفترچه خدمات درماني يا بيمه تامين اجتماعي نباشند مي‏توانند طبق ضوابط ذي‏ربط مشمول بيمه‏هاي دانشجويي قرار گيرند.

تبصره 1: پرداخت نصف حق بيمه به عهده دانشگاه مي‏باشد.

تبصره2: مركز در ابتداي هر نيمسال تحصيلي بر اساس فهرست دانشجويان متقاضي و در قالب اعتبارات، با سازمان‏هاي ذي ربط قرارداد لازم را منعقد مي‏سازد.

ماده 2- سقف اعتبار بيمه دانشجويي در هر سال تا يك درصد (1%) درآمد اختصاصي هر مركز يا واحد از محل شهريه دانشجويان مي‏باشد.

اين دستورالعمل در دو ماده و دو تبصره در پنجاه و سومين جلسه شوراي دانشگاه مورخ 9/3/80 به تصويب رسيد و از تاريخ 1/7/1380 قابل اجرا مي باشد.

جهت دانلود آیین نامه به فرم pdf کلیک نمایید .

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website