0
  • No products in the cart.
 

کتاب الکترونیکی PDF رازهای خواب

کتاب الکترونیکی PDF رازهای خواب

 کتاب الکترونیکی PDF رازهای خواب 

کتاب رازهای خواب در قالب کتاب الکترونیکی PDF ارائه شده از مجله توسعه دهندگان فعال در زمینه آموزش ، ایزو ، طراحی وب سایت ، که با کیفیت بسیار عالی تهیه و در اختیار شما قرار داده شده است.

آدميزاد بايد بپذيرد كه رفتارش در تمام عرصه ها و  ميدانهای زندگی (چه در خيابان، يا بيابان و دريا و كوه؛ يا كارخانه و مزرعـه و اداره و خانه و مدرسه) متاثر از يك رشته مواد درون ريز هم هست كه بعضيهاشان را اهل دانش شناسايی كرده اند و بـسياری از آنهـا هنـوز ناشناخته مانده اند. نام عمومی اين مواد هورمون و آنزيم است. بسياري از اين شناختها بدون آگاهی از چگونگی سازو كار ايـن مـواد در بدن و بويژه در مغز است. يعني دانشمندان نميدانند كه بيشتر اين مواد چگونه عمل ميكنند، اما كوركورانـه متوجـه شـده انـد رابطـه ی معينی ميان هر وضعيت روانی – جسمی با كم و زياد شدن ميزان يك يا چند ماده ی خاص در مغز وجود دارد. علت اين نـاآگـاهی در ايـن است كه آنان با پديده ی بسيار پيچيده ای به نام مغز روبرو هستند كه ناشناخته ترين پديده ی دانش طبيعی است.

 

بيش از 20 اندام، آنزيم و هورمون به درون بدن ميريزند. اين مواد مستقيماً يا غيرمستقيم بر روی زيست جسمی- روانی انـسان و بـر روی زندگی جمعی – فردی او تاثير ميگذارند. اين تاثيرات بی واسطه و بی درنگ يا باواسطه و تاخير، بر روی مغـز و كـاركرد آن اعمـال ميشوند. مغز مركز سامانه ی عصبی انسان است و در اثر كم و زيادشدن هورمونها دچار مشكلاتی ميشود كه پيامدهای آن ها به صـورت ناهنجاريها ی نهفته؛ و پنهان يا آشكار رفتاری شناخته ميشود و فرد و جمع را دچار درد و رنج می كند. روانپزشـكان تـلاش مـيكننـد ازدانش ميان رشته ای عصب – روانشناسی برای كاهش اين رنج و دردها استفاده كنند. اما نگاه مردم عادی به بيماريهای رفتاری چگونه است؟ آيا برای آنها اهميتی برابر با بيماری های جـسمی محـض قائلنـد يـا بـه كلـی به آنها بی محلی ميكنند؟

 

در مورد ساز و کار خواب هم مانند هورمون ها و آنزیم های مؤثر بر مغز، غفلت شده است و حتی غفلت های بیشتر. بشر تقریباً یک سـوم عمرش را باید در خواب بگذراند، اما شاید کمتر کسی دیده شده که یک سوم توجه اش به خواب باشـد. خـواب در چـشم مـردم عـادی، معمولا به عنوان دوران تعطیلی کل حیات بشری دیده می شده است، و نـه بـه عنـوان پرکـارترین لحظات زیست شبانه روزی. خواب واگذاشته ترین بخش فرهنگ بشر کنونی است، حتی واگذاشته تر از هورمون ها و آنزیمها. بهداشت خواب، تعبیری اسـت ناآشـنا و غریبه. و یاد کردن از آن، شاید ریشخند دیگران را بدنبال داشته باشد. احتمالاً کمتر شنیده ایم که خور و پف و نرسیدن اکسیژن، نه تنها لذت خواب خوب را تباه میکند، بلکه فردا و فرداهای جسمی و روانـی آدم را نیز. شاید سفره خوراکمان را هر چند سال یکبار عوض کنیم، اما هیچ وقت به فکر نوسازی هر ۵ سال یک بار تشک و بالش از دید “بهداشت درست خوابیدن” نمیافتیم. هم اکنون، بالش هایی در بازار لوازم بهداشتی ایران و جهان وجود دارند که قیمـت شـان بـسیار بالاست، بالشی که ارزش این قیمت بالا را نیز دارد، ولی مردم از ضرورت حیاتی آن بی خبرند.


دانلود رایگان PDF

کتاب الکترونیکی PDF رایگان رازهای خواب 

 

حجم دانلود: 17 صفحه – 3.19 Mb

پسوند فایل:  PDF

لینک دانلود : برای دانلود کلیک کنید

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website