0
  • No products in the cart.
پیشرفت تیم فروش با KPI

پیشرفت تیم فروش با KPI

KPI فروش بازی اعداد است! و بیشتر قسمت های فروش در کسب و کارها مجموعه ای از اعداد را برای خود ثبت مینماید.استخراج آماری از قبل میزان فروش ماهیانه یا نرخ معاملات موفق ساده است. اما مشکل این است که اعدادی از این دست فقط نتیجه بازی را مشخص می کنند و به ما در مورد  روش بازی افراد تیم فروش در موقع بازی اطلاعاتی نمی دهند.در ادامه با مجله توسعه دهندگان همراه باشید.

برای بهبود بازی تیم فروش و بالابردن امتیاز نهایی،شما به اعداد مهم تری نیاز دارید، به این اعداد Key Performance Indicator گفته می شود، KPI ها به شما اطلاعات دقیق تری از وضعیت هر عضو تیم فروش ارائه می کند.

پیشرفت تیم فروش با KPI

KPI ها چیست؟

زمانی شاخصی به عنوان KPI می تواند تعریف شودکه : آن شاخص برای موفقیت کسب و کار شما مهم باشد، مثلا آیا تعداد زنگ خور در هفته برای موفقیت کسب و کار شما مهم است؟

قابل اندازه گیری و سنجش به صورت مشخص باشد. به عنوان مثال، آیا شما آماری از این موضوع دارید که کارمندان فروش شما با یک شخص در سطح مدیریتی بتواند 5 بار صبحت کند، احتمالا خرید تا 40 درصد افزایش می یابد؟

مهم است که KPI ها بتوانند فعالیت ها جاری را مشخص کرده و راهنمایی ها به شما جهت بهبود آنها در راستای نتیجه بهتر بدهند. KPI ها به شما قابلیت رهبری تیم فروش را می دهد، می توانید نقاط قوت را بشناسید، ضعف ها را تشخیص دهید و بخش فروش را در راستای بهبود مدیریت کنید.
باید دقت کرد که KPI ها دو نوع می باشند: KPIهای پسین و KPI های پیشین KPI های پسین بعد از رخداد یک اتفاق محاسبه می شود، مثلا میزان فروش سه ماهه یک KPI پسین است و KPI های پیشین در هنگام رخداد محاسبه می شود، مثل برگزاری جلسه چند درصد احتمال موفق شدن یک معامله را افزایش می دهد.
یکی از ویژگی های اصلی نرم افزارهای CRM ارائه KPI پیشین مناسب به مدیران کسب و کارها برای کمک به تصمیم گیری درست آنها می باشد

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website