0
  • No products in the cart.
نحوه محاسبه CAGR در اکسل

نحوه محاسبه CAGR در اکسل

با استفاده از این مقاله، می توانید نحوه محاسبه CAGR، نرخ رشد سالانه مرکب، در اکسل را یاد بگیرید. نرخ رشد سالانه مرکب، نرخ رشد سالیانه یک سرمایه گذاری در طی یک دوره زمانی مشخص است. این مورد با در نظر گرفتن ریشه نهم از کل درصد رشد، جایی که n تعداد سالهای دوره مورد نظر است، محاسبه می شود. فرمول CAGR به صورت زیر می باشد.در ادامه با مجله توسعه دهندگان همراه باشید.
[(Ending Value/Beginning Value)^(1/(# of years))]-1

CAGR بازگشت اصلی در واقعیت نیست. این یک عدد تخیلی است که نرخ رشد یک سرمایه گذاری را در صورت رشد با نرخ ثابت توصیف می کند. می توانید از CAGR به عنوان راهی برای تسویه کردن موارد بازگشتی استفاده کنید.

مراحل

 نحوه محاسبه CAGR در اکسل

1. Microsoft Excel را باز کنید. بر روی نماد X سبز رنگ کلیک کنید یا آن را از پوشه برنامه ها در Microsoft Office باز کنید.

 نحوه محاسبه CAGR در اکسل

2. یک ورک بوک ها جدید را باز کنید.

 نحوه محاسبه CAGR در اکسل

3. عنوانها / متغیرهای تعریف شده را وارد کنید.

• در سلول A1، برچسب CAGR را وارد کنید.
• در سلول B1، برچسب Ending_Value را وارد کنید.
• در سلول C1، برچسب Beginning_Value را وارد کنید.
• در سلول D1، برچسب OverYears_1_ را وارد کنید.
• در سلول E1، برچسب Years را وارد کنید.
• در F1، برچسب _1 را وارد کنید.

 نحوه محاسبه CAGR در اکسل

 

4. ستون های B:F را هایلایت کنید و گزینه ی Insert را از بالای منو انتخاب کنید. بر روی
Names > Create کلیک کنید . Top Row را انتخاب کنید.

 نحوه محاسبه CAGR در اکسل

 

5. فرمول ها و مقادیر (Values) را وارد کنید.

• در سلول A2، یک علامت = و سپس فرمول زیر را وارد کنید.
((Ending_Value/Beginning_Value)^(_1_OverYears))-_1

• در سلول B2، Ending Value سرمایه گذاری؛ مثل 23,512 را وارد کنید.
• در سلول C2، Beginning Value سرمایه گذاری؛ مثل 14,500 را وارد کنید.
• در سلول E3، اعداد Years براساس ارزش های Ending برای مثال 3 می باشد.
• در سلول D3، یک علامت = را وارد کنید و سپس فرمول 1/Years را بنویسید.
• در سلول F3؛ ارزش 1 را وارد کنید.

 نحوه محاسبه CAGR در اکسل

 

6. سلول های خود را قالب بندی کنید:

• ستون های A:F را هایلایت کنید و گزینه ی Format را انتخاب کنید. بر روی Column کلیک کرده ، سپس AutoFit Selection و Alignmet Center بزنید.
• ستون A را هایلات کرده ؛ Format و Cells را انتخاب کنید. در پایین منوی Number و دسته ی Percentage، 2 مکانی که مربوط به اعداد اعشاری هست را انتخاب کنید.
• ستون های B:C را هایلایت کرده و گزینه ی Format، سپس Cells را انتخاب کنید. در زیر قسمت Number در دسته ی Custom، ترکیب $#,##0 را وارد کنید.
• ستون D را هایلایت کنید و گزینه ی Format، سپس Cells را انتخاب کنید. در زیر منوی Number که در پایین دسته ی اعداد است، 0000 را وارد کنید.

 نحوه محاسبه CAGR در اکسل

7. مقادیر را در سلول A2 مرور کنید. برای اعداد داده شده، باید CAGR نتیجه ی 24.93٪ را ببینید، بنابراین، CAGR تان برای سرمایه گذاری سه ساله تان برابر با 24.93٪ است، و این نشان دهنده سود سالانه تسویه شده در زمان سرمایه گذاری شما می باشد.

 نحوه محاسبه CAGR در اکسل

8. سپس می توانید جدول سرمایه گذاریهای مشابه را بسازید.

مترجم: مینا رضائی

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website